>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد قند و اجزای عملکرد چغندرقند (Beta Vulgaris) - صفحه:519-530

  tick  ارزیابی اثر دستگاه‌های بوجاری بر بهبود جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز در استان های البرز، تهران و قزوین - صفحه:531-546

  tick  بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana Officinalis - صفحه:417-431

  tick  بررسی تاثیر هالوپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 در شرایط تنش شوری - صفحه:447-461

  tick  بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza Sativa L.Cv. Hashemi) تحت رژیم‌های‌مختلف‌رطوبتی - صفحه:433-445

  tick  بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium Lappa) - صفحه:505-517

  tick  بررسی پیری تسریع شده بر صفات کمی و کیفی علف‌های هرز پنیرک (Malva Neglecta Wallr.)، خرفه (Portulaca Oleracea L.) و تاج‌خروس (Amaranthus Retroflexus L.) - صفحه:405-416

  tick  بهبود و احیای کیفیت بذرهای حاصل از گیاه مادری کلزا (Brassica Napus) با ترکیبات محرک رشد تحت فواصل‏ مختلف آبیاری - صفحه:463-475

  tick  تاثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه - صفحه:477-489

  tick  تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum Cyminum L.) - صفحه:491-504
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved