>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer Arietinum) رقم هاشم - صفحه:441-456

  tick  اثر محلول‌پاشی، نوع کود و زمان مصرف بر رشد و تولید بنه توده بومی زعفران (Crocus Sativus L.) تربت حیدریه - صفحه:513-525

  tick  اثر پلی‌آمین‌ها بر جوانه‌زنی، بیان برخی ژن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در بذرهای کم‌بنیه جو - صفحه:471-483

  tick  ارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه‌زنی و بنیه بذر لاین‌های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه‌کن بلال - صفحه:427-439

  tick  بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره - صفحه:527-538

  tick  بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه بادام‌زمینی رقم Nc2 در بذرهای حاصل از بوته‌های محلول‌پاشی‌شده با متانول و متیلوباکتریوم - صفحه:485-499

  tick  تاثیر دگرآسیبی عصاره نرگس (Narcissus Tazetta L.) برخصوصیات جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک اگروپیرون (Agropyron Repens) و یولاف وحشی (Avena Fatua) - صفحه:457-469

  tick  تاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum Aestivum L.) در استان مازندران - صفحه:539-555

  tick  راهبردهای تلفیقی سلامت بذر برای پیشگیری از دژنراسیون بذر - صفحه:557-569

  tick  مقایسه آزمون‏های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر برای پیش ‏بینی سبزشدن گیاهچه عدس در مزرعه - صفحه:501-512
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved