>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌ای در کلزا (Brassica Napus)  
   
نویسنده پسندیده ارجمند مریم ,سمیع زاده لاهیجی حبیب اله ,محسن زاده گلفزانی محمد
منبع علوم و تحقيقات بذر ايران - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:95 -108
چکیده    به منظور بررسی برخی صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ حساس (hayola308) و متحمل (slm046) به خشکی کلزا (brassica napus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت در زمان در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد. عامل ها شامل ژنوتیپ و سطوح تنش بود که در زمان اسپلیت شدند. تنش خشکی با قطع آبیاری در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد. صفات مورد بررسی در 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از تنش اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد تنش خشکی سبب کاهش وزن خشک ریشه ژنوتیپ hayola308 و همچنین افزایش معنی دار نسبت طول ریشه به طول ساقه، وزن تر ریشه و میزان مالون دآلدئید در ژنوتیپ slm046 می شود. در 48 ساعت پس از تنش خشکی، وزن تر ساقه ژنوتیپ slm046 بیش تر از ژنوتیپ hayola308 بود. محتوای نسبی آب برگ در 24 ساعت پس از تنش خشکی در ژنوتیپ slm046 و hayola308 به ترتیب 88.59 و 38.52% بود. میزان پراکسید هیدروژن در نمونه های تحت تنش ژنوتیپ hayola308 بیش تر از نمونه های آبیاری شده بود. اختلاف معنی داری از نظر نشت الکترولیت در نمونه های مورد بررسی وجود نداشت. به طور کلی به نظر می رسد طول ریشه، نسبت طول ریشه به ساقه، محتوای نسبی آب، وزن تر ریشه و تفاوت وزن تر و خشک ساقه و ریشه بیش تر و همچنین عدم تغییر در وزن خشک ریشه و میزان پراکسید هیدروژن در ژنوتیپ slm046 نسبت به ژنوتیپ hayola308، عواملی مرتبط با تحمل به تنش ژنوتیپ slm046 باشد.
کلیدواژه پراکسیدهیدروژن، ژنوتیپ حساس و متحمل ,طول ساقه ,محتوای نسبی آب
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved