>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی ژنوتیپ‌های جو  
   
نویسنده مرادیان زهرا ,ملکی فراهانی سعیده ,رضازاده علیرضا
منبع علوم و تحقيقات بذر ايران - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:11 -21
چکیده    به منظور بررسی اثر پیری تسریع شده بر فعالیت ترکیبات آنتی اکسیدانی و شاخص های جوانه زنی جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی هشت ژنوتیپ بومی جو به همراه دو رقم شاهد به رخ و نصرت در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل پیر کردن بذر در دو سطح پیری و عدم پیری(شاهد) و عامل دوم شامل ده ژنوتیپ جو بود.درصد جوانه زنی پس از پیری در بیشتر ژنوتیپ ها کاهش یافت اما این کاهش نسبت به بذرهای پیر نشده معنی دار نبود.پیری تسریع شده به طور معنی داری سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه،غلظت رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش داد. اما میانگین مدت زمان جوانه زنیو محتوای کل فنلی ژنوتیپ ها و دو رقم به رخ و نصرتپس از پیری افزایش یافت. ژنوتیپ شماره سه بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز را پس از پیری داشت. افزایش فنل در ژنوتیپ ها متفاوت بود به طوری که ژنوتیپ شماره هشت بیشترین محتوای فنل را قبل و بعد از پیری داشت همچنین این ژنوتیپ نسبت به سایر ژنوتیپ ها کمتر تحت تاثیر پیری تسریع شده قرار گرفت.به طور کلیژنوتیپ هایی که محتوای فنلی و فعالیت آنزیمیبالایی داشتند از بنیه وسرعت  جوانه زنی  بالاییپس از پیری بذر برخوردار بودند.
کلیدواژه آنزیم ,پروتئین ,جو ,کاروتنوئید ,کلروفیلA ,محتوای کل فنلی
آدرس دانشگاه شاهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved