>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثر درصد جوانه‌زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea Mays L.) هیبرید سینگل‌کراس704 بر برخی شاخص‌های بنیه بذر - صفحه:63-73

  tick  ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه‌ ذرت رقم سینگل‌کراس 500 - صفحه:1-15

  tick  بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer Arietinum L.Cv. Pirouz) - صفحه:75-86

  tick  بررسی امکان نگهداری بذر کُنار [Ziziphus Spinachristi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد - صفحه:111-120

  tick  تاثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فعالیت آنزیم‏ های آنتی ‏اکسیدان بذر دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium Intybus) - صفحه:33-45

  tick  تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis L.) تحت تنش اسمزی - صفحه:99-109

  tick  تولید بذر در کشاورزی ارگانیک - صفحه:121-133

  tick  مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum Aestivum L.) در اقلیم رشت - صفحه:47-61

  tick  مقایسه جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز‌ درمنه یک‌ساله (Artemisia Annua) ، دوساله (A. Biensis Willd) و چندساله (A. Vulgaris L.) - صفحه:87-98

  tick  واکنش خواص فیزیکی و مکانیکی سوخ ژنوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium Cepa L.) به پرایمینگ و اندازۀ بذر - صفحه:17-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved