>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:3


  tick  اثر زوال بر تغییرات آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیر آنزیمی و خصوصیات بیوشیمیایی بذرهای جو رقم والفجر - صفحه:79-93

  tick  ارزیابی تاثیر تنش شوری بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهچه های حاصل از بذر پرایم شده ماریتیغال (Silybum Marianum) - صفحه:11-21

  tick  بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago Ovata Forssk) - صفحه:35-46

  tick  بررسی تاثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja Hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum Moldavica L.)) - صفحه:23-34

  tick  بررسی تاثیر پیش تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل (Echinacea Purpure) - صفحه:1-10

  tick  تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:47-57

  tick  کمی‌سازی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذرهای کنجد شیطان (Cleome Viscose L.) و طحله (Corchorus Olitorius L.) - صفحه:95-105

  tick  پاسخ جوانه‎زنی بذرهای خرفه (Portulaca Oleracea) حاصل از گیاه مادری تغذیه شده با منابع مختلف کودی تحت سمیت کادمیوم - صفحه:51-64

  tick  چالش‌های تولید بذر گرامینه‌های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم‌زارهای کم‌بازده ایران - صفحه:107-122

  tick  گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens Culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی - صفحه:65-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved