>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و تحقیقات بذر ایران   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه - صفحه:37-48

  tick  ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس - صفحه:49-58

  tick  ارزیابی تنوع بانک بذر خاک برای احیای پوشش گیاهی در مراحل مختلف توالی مراتع نیمه استپی استان چهار‌محال‌و‌بختیاری - صفحه:101-111

  tick  بررسی تاثیر زمان و دمای پرایمینگ بر جوانه زنی سرخارگل(Echinacea Angustifolia)تحت تنش شوری - صفحه:25-35

  tick  تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرق استان گلستان - صفحه:1-8

  tick  تاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum Usitatisimum L) تحت تنش شوری - صفحه:9-24

  tick  مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش‌گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام - صفحه:59-73

  tick  مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم - صفحه:113-121

  tick  گروه ‏بندی ژنوتیپ ‏های برنج بر اساس مولفه‏ های جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه تحت شرایط تنش شوری - صفحه:89-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved