>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1396 - دوره:26 - شماره:104


  tick  ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبی - صفحه:19-34

  tick  ارزیابی مولفه های امنیت شهری بر پایه رویکرد ساختارگرا موردشناسی: شهر ارومیه - صفحه:145-158

  tick  استرتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس) - صفحه:173-184

  tick  بهبود آشکارسازی تغییرات شئ گرا در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا بر مبنای روش جنگل تصادفی در فضای ویژگی های بهینه - صفحه:117-127

  tick  تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده - صفحه:197-209

  tick  تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تاکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران - صفحه:57-76

  tick  تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا - صفحه:45-55

  tick  سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) - صفحه:159-172

  tick  سنجش از دور اهداف زیر سطحی با استفاده از سامانه های پر قدرت گرم کننده ی الکترومغناطیسی یونسفری (هارپ) - صفحه:91-102

  tick  طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه واقعیت افزوده - صفحه:77-90

  tick  کاربرد مدل شاخص محور (Ptva) در ارزیابی آسیب پذیری مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) در منطقه شهری - صفحه:211-222

  tick  مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد - اردکان با استفاده از شاخص Gqi - صفحه:35-44

  tick  مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:103-115

  tick  معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران - صفحه:5-17

  tick  مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیرعاملمطالعه موردی: شهر سقز - صفحه:129-144

  tick  ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:186-196
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved