>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1396 - دوره:26 - شماره:103


  tick  آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور - صفحه:147-160

  tick  ارزیابی توانمندی مدل های Aogcm در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران - صفحه:43-58

  tick  استفاده از مدل زیر پیکسل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاع (Dem) - صفحه:99-107

  tick  بررسی استفاده از خوشه بندی جهت کاهش زمان پرس و جوهای تجمیع رستری داخل پایگاه داده مکانی مطالعه موردی: رسترهای بارش - صفحه:5-16

  tick  بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان - صفحه:109-122

  tick  تحلیل سینوپتیکی امواج گرما و سرما در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:137-146

  tick  تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان اردبیل - صفحه:83-97

  tick  تحلیل چرایی ناکامی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در حل و فصل اختلافات ارضی و مرزی فی ما بین - صفحه:201-219

  tick  تخمین ضخامت نوری هواویزها بر روی منطقه ای از ایران با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های Modis سکوهای ماهواره ای Terra و Aqua - صفحه:71-81

  tick  توسعه ی یک سیستم شبیه سازی عامل - مبنا در عملیات امداد و نجات - صفحه:59-70

  tick  کاربرد توابع وزن - شاهد در مدلسازی ارتباط میان متغیرهای محیطی و الگوی پراکنش محوطه های باستانی مطالعه موردی: شهرستان های بروجن و لردگان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:187-199

  tick  مدل سازی عدم قطعیت حاصل از داده های ارتفاعی Srtm و Aster و تاثیر آن بر طبقه بندی لندفرم ها در حوضه ی آبریز گرم چای - صفحه:29-41

  tick  مقایسه ی رویکردهای استخراج روابط توپولوژی سه بعدی در نسل های مختلف سیستم اطلاعات مکانی - صفحه:17-28

  tick  مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تلفیقی Ahp و Gis مطالعه موردی: منطقه 3 اصفهان - صفحه:123-136

  tick  مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت کویر - صفحه:177-185

  tick  مکانیابی صنایع با استفاده از Ahp در محیط ساج مطالعه موردی: استان خوزستان - صفحه:161-175
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved