>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:100


  tick  ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش&Ihwp و سیستم Gis - صفحه:73-87

  tick  ارزیابی شاخص Ndsi در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان) - صفحه:35-44

  tick  ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از Anp و Gis (مطالعه موردی: شهر سمیرم) - صفحه:129-146

  tick  ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) - صفحه:157-166

  tick  بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل) - صفحه:17-34

  tick  بررسی جریان های کشندی با استفاده ازمدل Mike21 و اندازه گیری های میدانی ومدل جهانی Fes در خلیج فارس - صفحه:97-110

  tick  بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین - صفحه:61-72

  tick  تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله - صفحه:111-127

  tick  تلفیق معیارهای کیفی و کمی با استفاده از مدل های مکان مبنا به منظور مسیریابی بهینه ی خودروهای اورژانس در محیط های شهری - صفحه:45-59

  tick  مکانیابی مخازن ذخیره آب با استفاده از Gis و روش تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: جنوب استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:5-15

  tick  واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین - صفحه:147-156

  tick  پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان - صفحه:89-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved