>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:98


  tick  ارائه یک رویکرد ترکیبی برپایه ی تئوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی Tm (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر) - صفحه:141-155

  tick  ارزیابی و تحلیل مخاطرات و راهکارهای پدافند غیرعامل در شبکه راه های استان البرز با استفاده از روش های Ihwp و Swot - صفحه:113-128

  tick  برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 و الگوریتم پنجره مجزا(مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد) - صفحه:171-181

  tick  بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (Gldas) در حوضه ی سد دوستی - صفحه:43-56

  tick  بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد - صفحه:25-42

  tick  بهبود طبقه بندی طیفی- مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها - صفحه:5-14

  tick  تحلیل راهبردی تحولات فضایی - کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) - صفحه:57-72

  tick  روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده - صفحه:15-23

  tick  شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر Sar - صفحه:129-140

  tick  مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی - صفحه:91-111

  tick  مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی : شهرهای زابل و پیرانشهر) - صفحه:73-89

  tick  مقایسه ی عملکرد مدل های Lars و Regcm4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ - صفحه:157-170
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved