>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:99


  tick  ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSdi - صفحه:43-57

  tick  ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده Tm(مطالعه موردی: اراضی شرق شهرستان خوی- استان آذربایجان غربی) - صفحه:127-139

  tick  ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی Aster و Srtm - صفحه:103-113

  tick  استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای Modis - صفحه:5-18

  tick  ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان) - صفحه:19-27

  tick  برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی - صفحه:141-153

  tick  به کارگیری روش های تخمین بعد ذاتی در استخراج ویژگی های بدست آمده از تصاویر راداری، ماهواره ای و لیدار به منظورشناسایی عوارض خاص شهری - صفحه:155-175

  tick  تحلیل فضایی پهنه های خطر پذیر زیستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان هیرمند - صفحه:71-92

  tick  روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان) - صفحه:29-42

  tick  طراحی مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری جهت پایداری قطب های گردشگری با استفاده از Gis ، مطالعه موردی: استان اصفهان - صفحه:93-102

  tick  طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق - صفحه:59-69

  tick  پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های Ndvi و Lst داده های Modis (مطالعه موردی: استان مرکزی) - صفحه:115-126
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved