>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1395 - دوره:25 - شماره:97


  tick  آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی Gps با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک - صفحه:5-13

  tick  ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی) - صفحه:81-96

  tick  تبدیلات مختصات دقیق بین سیستم محلی و Utm با استفاده از درونیابی ارتفاعی حاصل از نقاط لیدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) - صفحه:67-79

  tick  تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:29-43

  tick  تسهیل بازسازی بصری و هندسی محیط بر مبنای دوربین استریو با استفاده از اطلاعات مرحله کالیبراسیون - صفحه:45-55

  tick  طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک - صفحه:15-28

  tick  طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه) - صفحه:97-115

  tick  مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده از داده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی (استان مازندران) - صفحه:117-127

  tick  مقایسه دقت و نحوه تولید نقشه ی لندفرم های ژئومورفولوژی، از طریق روش سنتی و فتوگرامتری تحلیلی (مطالعه ی موردی : حوضه ی آبخیز هرزندچای) - صفحه:57-66

  tick  پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976) - صفحه:129-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved