>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص های ژیومورفیک  
   
نویسنده منصوری رضا ,صفاری امیر
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1394 - دوره : 24 - شماره : 95 - صفحه:93 -105
چکیده    بخش هایی از پوسته زمین در عهد حاضر دارای حرکات زمین ساختی هستند و در آینده نیز مستعد بروز خطر خواهند بود. از این رو، اشکال ژیومورفولوژیکی در برابر فعالیت های زمین ساختی بسیار حساس بوده و در اثر این حرکات تغییر می کنند. ارزیابی فعالیت های زمین ساختی با استفاده از برخی از شاخص های کمی، نقش مهمی را در شناخت این فعالیت ها داشته و به تفسیر وضعیت زمین ساختی مناطق کمک می نماید. در این پژوهش از شاخص های شیب طولی رودخانه(sl)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن(vf)، عدم تقارن حوضه زهکشی(af)، تقارن توپوگرافی معکوس(t)، نسبت شکل حوضه(bs) و پیچ و خم رودخانه(s) برای تعیین میزان فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد در شمال شهر تهران استفاده شده است. این حوضه با وسعتی معادل 8/35 کیلومترمربع، یکی از زیرحوضه های محدوده کوهستانی شمال این شهر می باشد که با توجه به وقوع فرایندهای دامنه ای(از جمله لغزشی و ریزشی)، مکان مناسبی برای ارزیابی فعالیت نسبی زمین ساخت به حساب می آید. رودخانه فرحزاد این حوضه از ارتفاعات خاوری امامزاده داوود سرچشمه می گیرد. روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی استوار است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه، تصویر ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی در قالب نرم افزار arc gis 10 می باشد. همچنین، نتایج کمی بدست آمده طی چندین مرحله کار میدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه براساس شاخص های sl، vf، af، t، smf، eu، fd و s از لحاظ زمین ساختی در وضعیت فعال و تنها بر اساس شاخص bs در حالت نیمه فعال قرار دارد. تحلیل این کمیت ها در مجموع نشانگر فعال بودن این حوضه در عهد حاضر می باشد و حوضه براساس شاخص iat در کلاس 1 قرار می گیرد. این نتایج با شواهد ژیومورفولوژیکی از جمله وقوع زمین لغزش در منطقه نیز مطابقت دارد.
کلیدواژه زمین ساخت ,حوضه فرحزاد ,کلان شهر تهران ,زمین لغزش ,شاخص های ریخت زمین ساختی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکتری ژیومورفولوژی/ مدیریت محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشیار گروه ژیومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی saffari@khu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved