>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر Ahp و Gis مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان  
   
نویسنده آقاطاهر رضا ,فلاح ززولی محمد ,زرافشار مهرداد ,جعفری محسن
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1394 - دوره : 24 - شماره : 95 - صفحه:81 -92
چکیده    تحقیق حاضر با هدف مکانیابی مراکز مستعد دفاعی و تعیین مناطق مساعد احداث آن در بخشی از جنگل های متراکم در استان گلستان-شهرستان علی آباد کتول با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(ahp) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis) انجام شده است. به این منظور با استفاده از نظرات کارشناسان خبره دفاعی، اساتید دانشگاه، کارشناسان نظامی و مرور منابع، لایه های اطلاعاتی درصد شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از روستاها، سنگ شناسی (لیتولوژی)، تراکم پوشش گیاهی و فاصله از مناطق شهری به عنوان عوامل موثر بر مکانیابی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی شناسایی شده و نقشه های مذکور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه و رقومی گردیدند.در مرحله بعد فرم های استاندارد ahp تهیه و به منظور وزندهی و اولویت بندی عوامل موثر در اختیار کارشناسان مختلف قرار گرفتند. فرم های وزندهی شده جمع آوری وهریک ازآنها به صورت جداگانه در نرم افزارexpert choice و ماژول ahp در نرم افزار arc gis 9.3 مورد آنالیز قرار گرفت. نهایتاً وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با هدف مشخص گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که سه عامل فاصله از شهر (321/0)، فاصله از جاده (217/0) و سنگ شناسی (176/0) به ترتیب بیشترین تاثیر را در مکانیابی مراکز مستعد دفاعی منطقه مورد مطالعه داشته، در حالیکه تراکم پوشش گیاهی(023/0) و جهت شیب (017/0) کمترین تاثیر را داشته اند. نهایتاً نقشه نهایی پتانسیل مراکز مستعد دفاعی با استفاده از مدل ahp در محیط نرم افزار gis تهیه و به چهار طبقه پتانسیل کم (07/9 درصد)، متوسط (80/41 درصد)، زیاد (01/30 درصد) و خیلی زیاد (13/19 درصد) تقسیم بندی گردید.
کلیدواژه مکانیابی ,مراکز مستعد دفاعی ,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ,سامانه اطلاعات جغرافیایی ,استان گلستان
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی دانشکده فنی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی, ایران
پست الکترونیکی mohsen.jafari121@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved