>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز  
   
نویسنده احد نژاد روشتی محسن ,روستایی شهریور ,کاملی فر محمدجواد
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1394 - دوره : 24 - شماره : 95 - صفحه:37 -50
چکیده    شبکه معابر شهری از مهم ترین شریان های حیاتی شهرها محسوب می شوند که مخصوصاً بعد از بحران، در عملیات امداد و نجات، تخلیه ی مجروحان و آسیب دیدگان تاثیر بسزایی دارند. بنابراین ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری و برنامه ریزی برای کاهش این آسیب ها امری ضروری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با هدف ارزیابی شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران در منطقه 1 تبریز انجام گرفته است. برای ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر منطقه1 تبریز، 3معیار درجه محصوریت، تراکم و ویژگی های ساختمانی انتخاب شدند که معیار تراکم شامل زیر معیار تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی و معیار ویژگی های ساختمانی شامل پنج زیر معیار قدمت بنا،کیفیت بنا، نوع کاربری، سطح اشغال و نوع مصالح می باشد که هریک از این زیر معیارها، خود نیز دارای چندین زیرمعیار هستند که با روش دلفی ارزشگذاری شدند. در نهایت پس از ارزیابی آسیب پذیری معابر در هر زیر معیار، با روش ارزیابی چندمعیاره (mce) در قالب نرم افزار idrisi، معیارها همپوشانی شدند. نتایج نهایی حاکی از این است که، آسیب پذیری شبکه معابر محدوده ی مورد مطالعه (جز در محلات نوساز)، بیشتر از حد متوسط، و عمدتاً زیاد و خیلی زیاد است. آسیب پذیری شبکه معابر در محلات اسکان غیررسمی بیشتر به چشم می خورد که در برنامه ریزی ها باید در اولویت قرار بگیرند.
کلیدواژه مدیریت بحران ,آسیب پذیری ,شبکه معابر شهری ,تبریز
آدرس دانشگاه زنجان, دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان , ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی m.javad_kamelifar@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved