>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:89


  tick  ارزیابی و برآورد درجه روز و شاخص سازگاری دمایی جهت طراحی مسکن همساز با اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران) - صفحه:81-87

  tick  اشاره - چالش های پیش روی جغرافیدانان - صفحه:2-4

  tick  بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر - صفحه:99-101

  tick  بررسی رسوب­ گذاری و جهت جریان آن با مدل سازی نرم ­افزاری جریان در سواحل کوه مبارک - صفحه:61-66

  tick  بررسی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده از شاخص های اقلیمی - صفحه:43-45

  tick  بررسی نقش اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در ایران - صفحه:67-71

  tick  تاثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر حمل و نقل شهری - صفحه:102-105

  tick  تاثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته) - صفحه:5-16

  tick  تهیه نقشه مخاطرات بهمن با داده های ماهواره ای و مدل ارتفاعی رقومی - صفحه:26-31

  tick  سنجنده لیدار و کاربردهای آن - صفحه:72-80

  tick  کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین ) - صفحه:46-53

  tick  مکانیابی ایستگاه ‌های آتش ‌نشانی با استفاده از تلفیق منطقFuzzy و Ahp در محیط Gis (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 10 تهران) - صفحه:88-98

  tick  نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک) - صفحه:106-112

  tick  نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز - صفحه:32-42

  tick  ویژگی‎های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها (1982) - صفحه:17-25

  tick  پهنه بندی اقلیمی ناحیه زاگرس - صفحه:54-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved