>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه جریان های بزرگ مقیاس درغرب خزر جنوبی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای  
   
نویسنده ترابی آزاد مسعود ,لاری کامران ,روستایی فرامرز
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1393 - دوره : 23 - شماره : 92 - صفحه:81 -94
چکیده    در این تحقیق با استفاده از داده های میدانی دما، شوری و چگالی دریای خزر در ایستگاه های نزدیک غرب خزر جنوبی، مربوط به دو گشت میدانی، به بررسی جریان های بزرگ مقیاس پرداخته شده است. جریان ژیوستروفیک بدلیل تعادل نیروی گرادیان فشار و نیروی کوریولی ایجاد می گردد و عامل اصلی در ایجاد جریان های بزرگ مقیاس است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، سرعت و جهت این نوع جریان ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای محاسبه گردید. این تصاویر از ماهوارهaviso با تفکیک مکانی 25/0 درجه استخراج شد. محاسبات برای پنج مقطع عمودی در ناحیه غرب خزر جنوبی با استفاده از نرم افزار excel انجام گرفت و نیمرخ عمقی سرعت جریانات ژیوستروفیک در هر یک از این مقاطع بدست آمد. در ناحیه جنوب غرب خزر، متوسط اندازه سرعت این جریان ها برای داده های میدانی در فصل تابستان 85/5 سانتیمتر بر ثانیه و در فصل زمستان 15 سانتیمتر بر ثانیه محاسبه شده است. همچنین جهت این جریان ها بطور متوسط در فصل تابستان 285 درجه و در فصل زمستان44 درجه به دست آمده است. با توجه به تصاویر ماهواره ای در تابستان جریان های پادساعتگرد تا سرعت های 5/4 سانتیمتربرثانیه و در زمستان جریان های شرق سو و پادساعتگرد با سرعت های تا 8 سانتیمتربرثانیه مشاهده می شود. اندازه سرعت جریان ها (بزرگی بردارها) نشان دهنده این است که در زمستان متوسط سرعت جریان ها بیشتر است، که از دلایل آن می توان به اختلاف چگالی که به علت افزایش دبی رودخانه ها (خصوصا ولگا)، بارش، وزش باد و ... حاصل می شود، اشاره کرد.
کلیدواژه جریان ژیوستروفیک ,اختلاف چگالی ,آب دو لایه ,فصل مشترک دو لایه ,داده های ماهواره ای
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشیار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, استادیار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, کارشناس ارشد فیزیک دریا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved