>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:92


  tick  ارایه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه - صفحه:5-21

  tick  بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی، مطالعه موردی: دوربین رقومی Ultracam - صفحه:95-109

  tick  تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) - صفحه:23-34

  tick  توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای پیش بینی و پایش آب گرفتگی های شهری - صفحه:43-56

  tick  طبقه بندی لندفرم ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی(Tpi) (مطالعه موردی: منطقه جنوبی شهرستان داراب) - صفحه:57-65

  tick  کاربرد منطق فازی در بررسی فرسایش خندقی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) (مطالعه موردی: حوضه طرود) - صفحه:35-42

  tick  مطالعه جریان های بزرگ مقیاس درغرب خزر جنوبی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای - صفحه:81-94

  tick  واکاوی تغییر توزیع فراوانی بارش روزانه پایگاه آفرودیت در ایران - صفحه:67-79
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved