>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران  
   
نویسنده مسعودیان سید ابوالفضل ,ابراهیمی رضا ,محمدی منیره
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1393 - دوره : 23 - شماره : 90 - صفحه:83 -90
چکیده    قرارگیری در عرض های جغرافیایی متفاوت و تنوع ناهمواری ها از یک سو و ورود سیستم های سینوپتیکی متفاوت در طول سال از سوی دیگر یکی از عوامل عمده اثرگذار بر اقلیم ایران زمین است. یکی از فراسنج های اصلی تعیین کننده اقلیم هر ناحیه دما، به ویژه درجه روز می باشد. درجه روز عبارت است از تفاوت دمای آستانه نسبت به میانگین دمای روزانه،که آستانه های دمایی نیز برحسب اهداف تحقیق مورد نظر انتخاب می شوند. در این پژوهش جمع میانگین تعداد درجه روزهای سرمایش و گرمایش فصلی و سالانه کشور به ترتیب از طریق آستانه های دمایی 11/25 درجه و 14/25 درجه محاسبه شد. داده های دمای روزانه از از پایگاه داده های اسفزاری استخراج گردید. این پایگاه داده ها شامل میانگین روزانه دما از تاریخ 1/1/1340 تا 29/12/1381 بر روی یاخته هایی به ابعاد 15×15 کیلومتر بر سراسر کشور است. به این ترتیب میانگین دمای روزانه در پایگاه داده های اسفزاری آرایه ای است به ابعاد 7187×15992 که در آن سطرها بیانگر زمان(روز) و ستون ها بیانگر مکان(یاخته ها) هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که بیشترین میزان درجه روز سرمایش از آستانه دمایی 11 درجه در فصل تابستان و مربوط به سواحل دریای عمان و جلگه خوزستان به میزان 750-600 درجه روز و کمترین آن از آستانه دمایی 25درجه برای کل ایران در فصل زمستان به میزان صفر درجه روز است. در میزان نیاز به گرمایش نیز بیشترین آن از آستانه دمایی 14درجه در فصل زمستان و مربوط به ناحیه شمالغرب و ارتفاعات به میزان 750-600درجه روز و کمترین آن در فصل تابستان مربوط به کل کشور با آستانه دمایی 14 درجه به میزان 0 درجه روز می باشد.
کلیدواژه درجه روز گرمایش ,درجه روز سرمایش ,واکاوی ,ایران
آدرس دانشگاه اصفهان, استاد اقلیم شناسی, ایران, دانشگاه یزد, دانشجوی دکتری، اقلیم شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیای پزشکی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved