>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی صحت طبقه ­بندی تصویر ماهواره Irs-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتیGoogle Earth به منظور تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)  
   
نویسنده کیانی واحد ,علیزاده شعبانی افشین ,نظری­ سامانی علی ­اکبر
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1393 - دوره : 23 - شماره : 90 - صفحه:51 -59
چکیده    امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارایه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری­ های اراضی می باشند، که ارزش و قابلیت استفاده از نقشه­ های تولیدی، به میزان صحت آنها بستگی دارد؛ از این رو هدف این پژوهش ارزیابی صحت طبقه­ بندی تصویر سنجندهliss-iii ماهواره irs-p6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی googleearth به منظور تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی بوده است، لذا از تصاویر ماهوارهquickbird که توسط نرم افزارgoogle earth ارایه می­ شود، هم برای تعیین نمونه­ های تعلیمی و هم برای ارزیابی دقت طبقه­ بندی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه شهرستان طالقان، از توابع استان البرز بوده که در محدوده حوزه آبخیز طالقان واقع شده است. در این پژوهش قبل از تعیین نمونه ­های تعلیمی به منظور بررسی دقت تصویرgoogle earth از لایه­ های رقومی خطی (جاده­ ها و آبراهه­ ها) که دارای مختصات زمینی بودند استفاده شد که خطای مجذور ریشه مربعات معدل 77/0 بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعیین نمونه ­های تعلیمی، تصویر ماهواره­ای مذکور بر مبنای طبقه­ بندی نظارت شده و با خوارزمیک بیشینه احتمال با استفاده از نرم افزار4/2 envi به پنج طبقه باغ، کشاورزی، مرتع، دریاچه و فاقد پوشش طبقه­ بندی گردیدند که ضریب کاپای طبقه بندی 85/0 و دقت کلی 4/91 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که تصاویر نرم افزار google earth به منظور ارزیابی صحت طبقه­ بندی در برخی مناطق دقت مکانی بالایی دارند و همچنین استفاده از ویژگی های اکولوژیک مانند شیب منطقه، شبکه هیدرولوژی و... این دقت را افزایش می ­دهد. در نهایت پیشنهاد می­ شود از تصاویر ماهواره­ ای google earth به منظور ارزیابی صحت طبقه­ بندی تصاویر ماهواره ­ای و حتی تفسیر بصری پوشش/کاربری اراضی استفاده گردد.
کلیدواژه سنجش از دور ,ارزیابی صحت ,Google Earth ,حوزه آبخیز طالقان
آدرس دانشگاه تهران, دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده منابع طبیعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved