>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستان های استان مرزی خوزستان  
   
نویسنده ملکی سعید ,احمدی رضا ,منفرد سجاد ,معتوگی محمد
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1393 - دوره : 23 - شماره : 90 - صفحه:61 -72
چکیده    بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنین وضعیتی به مشکلات زیادی منجر می شود. در این کشورها، کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است که در بسیاری موارد، به سرعت در حال افزایش است. مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسایل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی است. نتیجه ی این روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود. هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای توسعه پایدار زیست محیطی و ارزیابی توان پایداری در شهرستان­ های استان خوزستان می­ باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد شهرستان های ایذه، دزفول، اندیمشک، لالی و مسجدسلیمان بالاتر از دیگر شهرستان ­ها در توسعه زیست محیطی در استان خوزستان قرار دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده برتری شمال استان بر جنوب آن از نظر توسعه زیست محیطی می باشد. اما بین شرق و غرب استان با وجود برتری نسبی شرق استان بر غرب آن تفاوت محسوسی وجود ندارد. نتایج بررسی ضریب همبستگی پیرسون هم گویای رابطه و همبستگی معنادار بین توسعه زیست محیطی و میزان جمعیت شهرستان ها و نرخ شهرنشینی آنها نمی باشد. یعنی اینکه ارتباط معناداری بین میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی با توسعه زیست محیطی وجود ندارد.
کلیدواژه پایداری ,توسعه ,توسعه پایدار ,توسعه زیست محیطی ,استان مرزی خوزستان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
پست الکترونیکی m.mohammad_1985@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved