>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1401 - دوره:31 - شماره:124


  tick  ارزیابی و تحلیل مخاطره فرونشست در دشت کبودرآهنگ-فامنین - صفحه:75-86

  tick  استخراج عملکرد محل از محتواهای متنی کاربرتولید با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین - صفحه:7-19

  tick  بررسی قابلیت باندهای اصلی و مصنوعی تصاویر ماهواره‌ Sentinel-2 در برآورد مشخصه های کمی جنگل های زاگرس - صفحه:103-118

  tick  بررسی و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیلان با استفاده از شاخصTcci - صفحه:119-135

  tick  بررسی و پیش‌بینی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿمی حوضه آبریز جازموریان - صفحه:137-147

  tick  تحلیل تغییرات زمانی و پایداری پلانفرم آبراهه رود نکا - مازندران - صفحه:39-52

  tick  تحلیل و شناسایی معیارهای موثر بر مکانیابی بهینه اسکان موقت پس از زلزله مطالعه موردی : شهر کرمانشاه - صفحه:149-163

  tick  تعیین دمای سطح زمین با استفاده از دو الگوریتم پنجره مجزا و تک پنجره مطالعه موردی: شهر مشهد - صفحه:53-73

  tick  دقت و صحت تولید نقشه توپوگرافی در‌ پروژه‌های خطی به روش فتوگرامتری پهپادی - صفحه:21-38

  tick  مدل‌سازی پیامدهای ساختاری تغییرات اقلیمی در شهر اهواز با بهره گیری از مدل System Dynamic - صفحه:87-101
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved