>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1401 - دوره:31 - شماره:122


  tick  Pks: یک روش انتخاب فریم های کلیدی مبتنی بر فتوگرامتری برای سیستم های بینایی-اینرسی ساخته شده بر پایه Orb-Slam3 - صفحه:111-133

  tick  ارائه روشی مبتنی بر ترکیب و رای گیری با هدف تحلیل مشاهدات ماهانه ایستگاه های پایش کیفیت هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهرستان اراک - صفحه:23-41

  tick  ارزیابی تغییرات فضایی- زمانی زیرساخت سبز شهری مبتنی بر الگوریتم درخت تصمیم گیری فرآیندهای فضایی مطالعه موردی: سیمای سرزمین تهران - صفحه:167-188

  tick  ارزیابی توابع مختلف Timesat در بازسازی روند فنولوژی پوشش گیاهی مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد - صفحه:135-150

  tick  ارزیابی مطلوبیت طراحی مسیرهای شهری برای دوچرخه سواری با رویکرد شهر دوستدار دوچرخه مطالعه موردی: شهر یزد - صفحه:43-61

  tick  استفاده از الگوریتم های یادگیری مولد عمیق به منظور تخمین غلظت ذرات معلق در شهر تهران - صفحه:7-22

  tick  امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای مناطق خشک مطالعه موردی : روستاهای شهرستان جوین - صفحه:221-235

  tick  برآورد میزان جابه جایی سطح زمین در اثنای زمین لرزه تیرماه 1399 شمال غرب ایران محدوده مورد مطالعه: شهر قطور - صفحه:207-219

  tick  تحلیل مکان مبنا و چندجانبه نوع کشت بهینه در قطعات مزروعی دشت قیقاج - صفحه:87-110

  tick  تخمین مقادیر شن در خاک های استان مازندران با استفاده از فناوری سنجش مجاورتی - صفحه:63-86

  tick  تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید با استفاده از روش Ahp و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید پردیس - صفحه:189-206

  tick  واکاوی مقدار و فراوانی بارش روزانه ی غرب - جنوب غرب ایران در رابطه با فعالیت کم فشار دریای سرخ طی دوره ی آماری 2016-1979 - صفحه:151-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved