>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی مورد مطالعه: شهرستان بابلسر  
   
نویسنده نیک پور عامر ,عمونیا حمید ,شکری ساحله
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1401 - دوره : 31 - شماره : 121 - صفحه:161 -175
چکیده    پراکنده‌رویی نوعی گسترش افقی است که تحت‌تاثیر عوامل مختلف موجب گسترش شهرها و نواحی پیرامونی آن‌ها می‌شود، و گاه سیاست‌گذاری فضایی را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. پراکنده‌رویی یکی از مسائل اساسی در راه توسعه پایدار شهری در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. رشد شتابان و ناموزون شهری و گسترش کالبدی سریع در قالب رشد بدون برنامه موجب شکل‌گیری و تشدید این پدیده در شهرهای ایران شده است. نوشتار پیش رو با رویکردی توصیفی – تحلیلی و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، توسعه و گسترش مکانی زمانی یکی از کانون‌های اصلی جمعیت و فعالیت منطقه شمال کشور را در 4 دوره زمانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این پژوهش از عکس‌های ماهواره‌‌ای مربوط به سال‌های 1990، 2000، 2010 و 2020 استفاده شد. پس از آماده‌سازی اطلاعات مورد نیاز، از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین میزان توسعه نواحی مختلف بابلسر استفاده شد و با استفاده از مدل‌های آنتروپی و هلدرن چگونگی رشد و توسعه فضایی سنجش شد. طبق نتایج حاصل، گسترش فیزیکی ناحیه دارای الگوی پراکنده‌رویی است، که این امر در ساختار فضایی ناحیه نارسایی‌هایی را ایجاد کرده است. بر اساس ضرایب آنتروپی، علاوه بر اینکه میزان پراکنده‌رویی در ناحیه بابلسر بسیار بالاست، بلکه روند آن نیز به شدت رو به افزایش است. مقایسه نتایج دوره‌های مختلف نشان داد که پراکنده‌رویی در دو دهه اخیر شدت بیشتری یافته و به‌ویژه در سال‌های 1389 تا 1399 بیشترین گسترش کالبدی اتفاق افتاده است. نتایج نشان می‌دهد گسترش کالبدی بابلسر از توسعه ناموزونی برخوردار است و سه الگوی اصلی رشد فضایی و پراکنده‌رویی به راحتی در آن قابل شناسایی است.
کلیدواژه پراکنده رویی، آنتروپی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل هلدرن، بابلسر
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی sahel.shokri75@gmail.com
 
   Assessing sprawl in coastal areas Case study: Babolsar  
   
Authors Nikpour Amer ,Amoniya Hamid ,Shokri Sahele
Abstract    Extended AbstractIntroductionSprawl is the process of rapid population growth and spreading of urban developments on undeveloped land near a city with a direct impact on the spatial development which in recent years has become one of the major challenges of cities around the world. Growing population trend and substantial changes in land use have made scientific and accurate planning a vital requirement for the management of this phenomenon. Accurate planning can help managers and spatial planners achieve sustainable urban and rural development. The present study seeks to enhance understanding about spatiotemporal processes of urban growth and development in Babolsar, identify general factors affecting the formation and spatiotemporal changes of the city and also inform managers and decision makers of the trends and growth patterns to help them in accurate planning, designing and managing. In order to achieve these goals, detailed information about the physical structure of the region in different time periods are collected, changes and spatial dispersion of the study area are observed, and information about the physical growth of the city is also obtained. Material and MethodsThe present study applies descriptiveanalytical method to examine population growth and physical expansion of the city. After selecting the geographical area, satellite images captured in 1990, 2000, 2010 and 2020 were obtained from the US Geological Survey (USGS) web site. To calculate Shannon’s entropy, the study area was divided into 25 regions based on the distance from central core of the city. Then, total area of each region and each zone (marked in each region for each period) were calculated. Thus, the necessary information was prepared to determine the trend of physical expansion and development of Babolsar city from 1990 to 2020. Shannon’s entropy model not only has no limitation regarding the number of areas, but also has a high level of flexibility regarding the types of divisions used for the study area. Results and discussionThese maps show that Babolsar has always grown both spatially and demographically from 1990 to 2020. The relative entropy of Shannon was calculated for each period and each region, and resulting coefficients show that not only is the rate of sprawl high in Babolsar, but it has always exhibited a sharply increasing trend during the last three decades especially from 2010 to 2020. Since examining expansion and dispersion require a careful consideration of population changes and trends, population of the study area was calculated for each year and its relationship with sprawl was examined. Findings indicate that sprawl has increased along with population increase. According to Holdern model and results obtained in the present study, population is the most important factor affecting physical growth of Babolsar city. It has played an especially powerful role from 1990 to 2000. Three main patterns of spatial development and sprawl can be identified in Babolsar: 1) strip or linear growth pattern spreading the city along the main transportation artery further away from the urban core. 2) Leapfrog development pattern which occurs when developers skip over land to obtain cheaper land further away from cities and thus create separately, singularly, discontinuously developed settlements. 3) Continuous lowdensity pattern developed due to excessive use of land for urban purposes along the outskirts surrounding the city. Gradual development in this pattern support infrastructure such as water, and energy and road network. ConclusionStudies indicate that sprawl in Babolsar city has had destructive effects on the environment and high quality agricultural lands around urban and rural settlements. Especial attention of Iranian society to its northern culture and the concept of pleasure utopia which has been assigned to the Southern Coast of the Caspian Sea are considered to be the most important reasons for urban sprawl in this city and other similar cities. Rapid increase in the number of villas built by indigenous and nonindigenous people has resulted in the destruction of high quality agricultural land and irreparable socioeconomic damages. Currently, real estate trading, even in the villages of northern region, has not only intensified the sprawl, but also has changed and dissolved the traditional land use systems turning previous land owners into janitors. Other influential factors affecting sprawl in Babolsar and similar cities in the northern region of Iran include inefficient government policies in land and housing section, failure to meet the goals of urban and rural projects, population growth, real estate trade, development and construction codes incompatible with the realities of society, ambiguity in the laws and regulations governing construction within the legal limits of cities, lack of protection for governmentowned land and properties, lack of proper supervision in construction projects.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved