>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1400 - دوره:30 - شماره:119


  tick  ارزیابی دقت مدل رقومی ارتفاع سنجنده پریسم/ ماهوارهای آلوس با مدل رقومی ارتفاعی Aster - صفحه:87-97

  tick  ارزیابی روش های تعیین وضعیت ماهواره ها با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره - صفحه:99-119

  tick  ارزیابی کارایی توابع کرنل ماشین بردار پشتیبان و عملگرهای فازی شئ گرا در برآورد سطح پوشش برف با استفاده ازداده های ماهوارهSentinel – 2b مطالعه موردی: کوه آلمابلاغ - صفحه:175-187

  tick  تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه مورد مطالعه: کلان شهر مشهد - صفحه:189-206

  tick  تحلیل تغییرات مکانی زمانی الگوهای حرارتی شهر اراک با پردازش تصاویر ماهواره ای و Gis - صفحه:121-139

  tick  تحلیل رفتار و تاثیر پارامترهای طراحی شبکه فتوگرامتری پهپاد بر روی کیفیت بازسازی سه بعدی به روش شبیه سازی مونت کارلو - صفحه:27-45

  tick  تحلیل و پهنه بندی مخاطره سیل مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان - صفحه:159-173

  tick  تحلیلی بر شاخص های آمایش مرز در پیاده سازی و اجرای طرح های امنیتی مرز مطالعه موردی: مرزهای شمالغرب کشور - صفحه:141-158

  tick  تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیر - صفحه:7-25

  tick  داده کاوی وکاوش وضع موجود الگوی مکانی استقرار کاربری های شهری - صفحه:75-86

  tick  محاسبه و ارزیابی دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزای غیرخطی و تصاویر ماهواره سنتینل 3 مطالعه موردی: استان تهران - صفحه:59-74

  tick  مقایسه الگوریتم های بازتاب سطحی و بازتاب بالای جوّ در تصاویر چندسنجنده ای برای تهیه نقشه ی سری زمانی غلظت کلروفیل آ در تالاب دهستان تیاب - صفحه:47-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved