>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری  
   
نویسنده نونژاد نرگس ,ناظمی الهام ,صابری حمید
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1399 - دوره : 29 - شماره : 116 - صفحه:27 -43
چکیده    مفهوم مکان همواره در حوزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است.در واقع مکان بعنوان بخشی از فضای جغرافیاییاست که از سوی فردی یا چیزی اشغال شده و در آن ارزش‌های حس شده تجلی می‌یابند. بطورقطع جوامع انسانی، بدون برنامه‌ریزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعریف شده‌ی متناسب با نیازها، ارزش‌ها و مقتضیات زمان، نمی‌توانند در تعیین هویت انسان‌ها کارکردی مناسب ایفا نمایند. لذا با توجه به تحولات عظیم و همه جانبه‌ی عصر اطلاعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی، تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای مجازی بر نحوه ادراک، دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضربر ایناعتقاد استکه کاربران فضای مجازیبراساس میزان استفاده، با اثرات مختلفیدر ارتباطبادرکفضا، مکان وابعادمختلفآن مواجه می‌شوند. در نتیجه با حضور در فضای شهری، معنای آن‌را به صورت متفاوت درک می‌کنند. هدفپژوهش، ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر مولفه‌های تدوین‌شده معنای مکان شامل مولفه کالبدی، فردی، اجتماعی و عملکردی و شاخص‌های تعریف‌کننده آن‌ها در فضاهایشهری می‌باشد. بدین منظور دو فضایشهری سنتی (میدان امام) و مدرن (سیتی سنتر) شهر اصفهان باجامعه آماریمراجعین به آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌ا‌ند. برای برآورد نمونه آماریبااستفادهازفرمول کوکران تعداد 379 پرسشنامه با روش نمونه‌گیریتصادفی ساده تکمیل گردید. روش پژوهش همبستگی بوده و از آزمون‌های آماری کولموگراف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه، شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، در اثر میزان استفاده افراد از فضای مجازی، درک آن‌ها از معنای مکان با حضور در فضای شهری افزایش می‌یابد که دراین رابطه ضمن بررسی اثر افزایشی بر مولفه‌های چهارگانه، میزان همبستگی و تاثیرپذیری شاخص‌های مولفه‌های معنای مکان از میزان استفاده فضای مجازی در دو فضای شهری استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند.
کلیدواژه معنای مکان، فضای مجازی، فضای شهری سنتی و مدرن، شهر اصفهان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
پست الکترونیکی hamidsaberi2000@gmail.com
 
   Evaluating and measuring the effect of cyberspace on the indices of meaning in urban spaces  
   
Authors Nazemi Elham ,Saberi Hamid ,Nonejad Narges
Abstract    Extended Abstract Introduction The concept of place has long been considered an issue of importance for sociology, anthropology, and human geography. Geography begins with human beings and will not exist without human activities and their effects on the Earth’s surface. Humanistic geographers believe that place is a part of the geographic space occupied by someone or something in which perceived values ​​are manifested. Studying the concept of place begins with the distinction between space and place. Sociology and human geography experts believe that space is made up of the material and humanmade environment as well as the natural environment, and with the meaning added by individuals, groups or culturalprocesses, it changes into place. Since human geography examines the relations among human communities andbetween these communities and their environment, it can identify social patterns dominant in them. Definitely human communities cannot function properly in providing their memberswith a social identification without planning and providing rich and welldefined facilities tailored to their needs, uptodate values ​​and requirements. Therefore, considering the enormous and comprehensive transformations of the Information Age and the necessity of aligning with this global movement on one hand, and the importance of the meaning as one of the most important qualitative variables of urban spaces, exploring and recognizing the effects of cyberspace on the perception, sense of attachment and belonging to a place are of special importance. Therefore,studying factors influencing the meaning of place is necessary to improve the quality of urban space. In fact, meaning of place is aninternal emotion individual feels toward a place formed by the interaction of different factors. Many studies have been performed on the meaning of place some of which consider meaning as an inherent characteristic of the place, and others believe that meaning is induced by the individual in different circumstances. In fact, meaning is created by presence in the place and our perception of it. The continuity of spacebased experiences formed by motor system, and the recognition and perception of space creates a sense of satisfaction for people in contact with the place. Therefore, the quality of urban spaces can be improved by creation ofmeaningful spaces based on appropriate spacebased rules, measures and disciplines. To reach this aim, we need to investigate and realize factors influencing perceptions of place by its residents. Thus, we must inevitably understand changes in and influences ofthe values, attitudes and demands of society. Nowadays, we are witnessing rapid changes in cities which seems to reduce the effectiveness of old ideas and assumptions about urban development, planning, and management, and subsequently, question accepted concepts about the nature of space, place, time, distance and processes of urban life. The advent of the Information Age achievements has redefined space and provided us with a new experience of space. Cyberspace is considered as the main axis of development in the world, and its achievementshave different effects on various dimensions of human life. Thus,Cyberspace is replacing the real world in a way. Undoubtedly, these changes in different dimensions of human lifeare influencing the perception of space. The present study seeks to evaluate the effect of Cyberspace usage time in different users on the physical, personal, social and functional components of the meaning of space and their defining indices in urban spaces. In this study, we believe that users of this environmenthave a different understanding of their space, place, and face different dimensionsof space based on their usage time, and thus, perceive the meaning of urban space differently.  Materials & Methods In order to answer the main question of the study, “How does the use of cyberspace affect the perception of meaning in traditional and modern urban spaces?”, Thus, the effect of cyberspace usage on defining components of perception including physical, individual, social and functional components was investigated. A traditional urban space (Imam Square) and a modern urban space (City Center) was selected as the study area in Isfahan and the statistical samplespresent in these places were studied. Correlationalresearch method was used. The statistical tests of KolmogorovSmirnov regression and Pearson correlation were used to determine the relationshipbetween independent and dependent variables, and its intensity and direction.  Conclusion Results indicate that using cyberspace increasesthe users’ understanding of the meaning of place while being present in urban spaces.In this regard, the incremental effect on the four factors, the degree of correlation and the impact of cyberspace usage on the components of meaning has been extracted and analyzed in two traditional and modern urban spaces.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved