>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:116


  tick  ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری - صفحه:27-43

  tick  بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک - صفحه:89-102

  tick  بررسی الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی با رویکرد قطعه مبنا - صفحه:59-75

  tick  بررسی جزایر گرمایی شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهوارهای - صفحه:119-130

  tick  بهبود دقت مدل سازی غلظت ذرات معلق (Pm2.5) از طریق ادغام ایستگاه های ثابت و همراه سنجش آلودگی هوا - صفحه:45-58

  tick  تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهرپیرانشهر - صفحه:131-149

  tick  تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش Mcdm و Gis ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان - صفحه:103-118

  tick  تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج - صفحه:167-180

  tick  جایگزینی مولفه های توافق و عدم توافق کمّی و مکانی به جای شاخص کاپا برای ارزیابی دقت نقشه های موضوعی مختلف - صفحه:77-87

  tick  روشی نوین در بهبود نتایج آشکارسازی تغییرات با تلفیق تصاویر اپتیک و رادار و بکارگیری روشی بدون نظارت و مبتنی بر الگوریتم Pso - صفحه:7-25

  tick  شناسایی محورهای دارای قابلیت پیاده مداری در کلان شهر مشهد با استفاده از روش Sda و رهیافت نوشهرگرایی - صفحه:181-203

  tick  مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان - صفحه:151-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved