>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان یابی برای اسکان موقت پس از وقوع زمین لرزه تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری تهران  
   
نویسنده صفری اله خیلی قاسم ,ملک محمدرضا
منبع اطلاعات جغرافيايي (سپهر) - 1399 - دوره : 29 - شماره : 115 - صفحه:115 -125
چکیده    زمین ‌لرزه یکی از پر تکرار ترین سوانح طبیعی در دنیا بوده که سالیانه منجر به خسارات مالی و جانی فراوانی می ‌شود.  یکی از مهمترین موارد مرتبط با کاهش بحران ناشی از زمین ‌لرزه چه در مرحله برنامه ‌ریزی و چه بعد از رخداد آن در مرحله امداد، یافت مکان ‌های مناسب برای اسکان موقت مردم می ‌باشد.  مکان یابی بویژه در شرایط بحران همواره با عناصر عدم قطعیت و نایقینی همراه است.  از اینرو روش ‌های قطعی و کلاسیک بدون دخالت عناصر نایقینی بطور معمول به نتایج قابل قبولی منتج نمی‌ شوند.  با وجود آنکه استفاده از روش ‌های مبتنی بر منطق و نظریه مجموعه ‌های فازی یک روش مناسب و متداول برای مدل ‌سازی ‌های نایقینی بوده، اما این مدل دارای کاستی ‌هایی نیز هست.  یکی از کاستی ‌های آن تعیین تابع عضویت قطعی برای هر پارامتر مورد استفاده است.  از طرف دیگر نظریه فازی متداول امکان توصیف متغیرهای زبانی ناشی از شک، دودلی و وجود قراین و شواهد مختلف و مزاحم را ندارد.  مهم ‌ترین مشکل برای استفاده از این روش زمانی نمود پیدا می ‌کند که با کمبود داده مرتبط مواجه باشیم.  ما در مقاله حاضر از نظریه فازی شهودی برای رفع مشکلات یاد شده بهره جسته ‌ایم.  روش  و مدل پیشنهادی در منطقه دو تهران پیاده ‌سازی شد.  با توجه به نتایج اخذ شده می ‌توان نتیجه گرفت روش پیشنهادی بویژه در شرایط عدم وجود داده مناسب، کافی و مرتبط و همچنین وجود متغیرهای مشکوک عملکرد بهتری نسبت به روش ‌های متداول دارد.
کلیدواژه منطق فازی، فازی شهودی، مدیریت بحران، اسکان موقت، مکانیابی
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی نقشه برداری, گروه Gis, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی نقشه برداری, گروه Gis, ایران
پست الکترونیکی mrmalek@kntu.ac.ir
 
   Site selection for temporary housing following earthquake under conditions of uncertainty using classical Fuzzy Logic and Intuitionistic Fuzzy Logic Case study: District 2 of Tehran Municipality  
   
Authors Malek Mohammad Reza ,Safari Qassem
Abstract    Extended AbstractIntroduction Earthquake is one of the most frequent natural hazardsannually leading to numerous human and economic losses. Both in the planning stage and after the earthquake occurrence in the relief phase,findingappropriate sites for temporary housing is considered to be one of the most important issues in reduction of damages caused by earthquake. Temporary housing, especially in a crisis situation is always accompanied by elements of uncertainty. Hence, definitive and classical approaches normally do not lead to acceptable results without involving elements of uncertainty. Although using methods based on fuzzy logic and fuzzy set theory are conventional and appropriate for uncertainty modeling, these methods also have their own disadvantages. For an instance, they require a certain and definitive membership function for each parameter. Moreover,fuzzy theory cannot describe verbal variables related to doubt and hesitation.Temporary housing is always accompanied byuncertainty.Thus, fuzzy theory cannot lead to reliable results in this regard. However, in case sufficient information is not obtained using fuzzy theory, intuitionistic fuzzy logic isconsidered to be an appropriate solution for this problem and uncertaintymodeling. Despite various applications of intuitionistic fuzzy logic in uncertainty modeling, few researches have focused on this method. Materials & MethodsDesigning a qualitative model based on human knowledge requires a rulebased inference system, which is called an Expert System. This system consists of several parts. In the knowledgebased part, data and a set of rules, which are based on expert knowledgearesavedin the form of logical sentences. The input of this system is a set of numbers fuzzified in the inference engine by a set of fuzzy rules. Then,defuzzification is performed to map the fuzzy set and reach a certain point. In other words, the outputs must be readable and easy for the users.The present study takes advantage of fuzzy and intuitionistic fuzzy approaches todetermine optimal sites for temporary housing. Furthermore, determinant factors of danger and safety followinganearthquakeare used to identify safe places for sheltering in such situations. The present study has applied layers of faults, hospitals, emergency and medical centers, fire stations, parks and green spaces, and roads as determinant factors. New spatial layers were produced for each ofthe aforementioned layers using distance and other similar functions. Then, trapezoidal functionwas used to determine membership and nonmembership function of each layer in both fuzzy and intuitionistic fuzzy methods. Membership functions obtained from these methods are different in that they assign different membership values to the pixels surrounding the layer. Following the definition of membership and nonmembership functions for each layer in both methods, temporary accommodation maps were obtained using the classical fuzzy as well as intuitionistic fuzzy methods. Results and DiscussionThe results obtained from these two methods were not identical. The main reason for this difference is that they treat data uncertainty differently. Furthermore, the results of membership and nonmembership functions inintuitionistic fuzzy are not complementary. This provides us with a powerful tool for interpretation and, of course, decision making about the study area. As the first case, membership and nonmembership degreesequal zero and one implying that the membership degree equals one and the nonmembership degree equalszero. This occurs when the method identifies the area as quite appropriate for temporary housing after the earthquake. In this case,results are determinative, and data can be used in the area. In the second case, membership and nonmembership degreesare low, which occurs in areas lacking enough information. It implies that more information is neededin such areas for decision making. The third condition takes place when both membership and nonmembership degrees equal 0.5. In such a case,it can be conclude that either the stated variable belongs to the area with a membership degree of 0.5, or the variable doesn’t belong to the area with a nonmembership degree of 0.5. In the fourth condition, the membership degree is high and the nonmembership degree is low. In this case, the results can be trusted and used in decisionmaking. The fifth condition is in contrast with the fourth case. It occurs when the nonmembership degree is high and membership degree is low. Under this condition, it can be concluded that the results are not reliable. ConclusionThe proposed method and model were implemented in the second district of Tehran. According to the results, it can be concluded that the proposed approachperforms better than theclassical fuzzy approach, especially in the presence ofuncertainvariablesand lack of adequate data.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved