>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:115


  tick  ارائه روشی جهت بهبود مدل ارتفاعی رقومی حاصل از تصاویر سنتینل1 بااستفاده از مدل رقومی Srtm و تبدیل موجک دو بعدی - صفحه:35-48

  tick  ارزیابی توان اکولوژیک با هدف توسعه گردشگری پایدار با بهره گیری از روش های Wlc و فازی در محیط Gis مطالعه موردی: شهرستان نیشابور - صفحه:161-177

  tick  استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران - صفحه:7-20

  tick  برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی - صفحه:49-69

  tick  بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای - صفحه:84-98

  tick  بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل - صفحه:21-34

  tick  برنامه ریزی مکانی زمانی ارائه خدمات حمل و نقل شهری عمومی با استفاده از مدل های مکان مبنا مطالعه موردی: ایستگاه های اتوبوس منطقه 6 تهران - صفحه:99-114

  tick  تحلیل اقلیمی تاثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان - صفحه:179-194

  tick  تغییرات مکانی و زمانی زیستگاه های ساحلی خلیج گرگان تحت تاثیر نوسانات دریای خزر - صفحه:127-138

  tick  طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران - صفحه:139-159

  tick  مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،Gps/Imu و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک - صفحه:71-83

  tick  مکان یابی برای اسکان موقت پس از وقوع زمین لرزه تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری تهران - صفحه:115-125
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved