>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:113


  tick  ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور - صفحه:57-72

  tick  ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران - صفحه:21-28

  tick  ارزیابی و مقایسه کارایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی برای تفکیک کاربری های اراضی مشابه مطالعه موردی: اراضی فضای سبز و شالیزار شمال ایران - صفحه:113-128

  tick  امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال مطالعه موردی: شهرستان الشتر - صفحه:169-184

  tick  بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390 - صفحه:73-91

  tick  بررسی تغییرات پوشش گیاهی ایران با استفاده از سری های زمانی Ndvi سنجنده Noaa-Avhrr و تجزیه وتحلیل هارمونیک سری های زمانی (Hants) - صفحه:141-158

  tick  بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود - صفحه:129-140

  tick  بررسی پدیده گرمباد در رشته کوه های البرز غربی و تاثیر آن بر میزان تنش های حرارتی ایجاد شده در پوشش های گیاهان با استفاده از تصاویر لندست 8 - صفحه:43-56

  tick  تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب- سال 2018 - صفحه:93-112

  tick  تهیه مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از داده های لایدار هوایی مطالعه موردی: درود، لرستان - صفحه:159-167

  tick  طراحی و پیاده سازی یک مدل Gis مبنا برای برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله شهر بابل - صفحه:29-41

  tick  وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده Modis ماهواره Terra - صفحه:7-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved