>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:111


  tick  آشکارسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل Ca-Markov مطالعه موردی: محور کلان شهر تهران دماوند - صفحه:175-190

  tick  آشکارسازی پدیده گردوغبار جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص های Nddi و Btd و شبکه عصبی - صفحه:217-234

  tick  ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس - صفحه:205-215

  tick  ارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل موثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015 - صفحه:191-203

  tick  ارزیابی دقت آزمایی مدل های رقومی ارتفاعی(Dem)ماهواره های Aster و Srtm با مشاهدات دقیق زمینی(Dgps) مطالعه موردی: از سد آزاد به دشت قروه-دهگلان، سنندج - صفحه:163-174

  tick  برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد Dcp داده های Compact Polinsar - صفحه:83-95

  tick  تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش های داده کاوی - صفحه:53-69

  tick  تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تاثیرات تغییر اقلیم بر آن - صفحه:23-40

  tick  تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (Svf)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی - صفحه:97-117

  tick  تخمین عمق موهو براساس وارون سازی داده های آنامولی جاذبه از منابع مختلف مطالعه موردی: منطقه خراسان - صفحه:119-128

  tick  تهیه نقشه پتانسیل نیروگاه های خورشیدی مبتنی برمفهوم ریسک مطالعه موردی: استان خراسان رضوی - صفحه:129-147

  tick  سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی 2017-2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و Gis - صفحه:149-162

  tick  کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد - صفحه:235-250

  tick  مدل سازی سه بعدی و ارزیابی قابلیت دید رانندگان از تابلوهای راهنمای مسیر - صفحه:71-82

  tick  مکان یابی مراکز بیمارستان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی مطالعه موردی: منطقه دو تهران - صفحه:7-22

  tick  پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل Neat - صفحه:41-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved