>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:110


  tick  ارزیابی اثر مولفه های مکان و دما در بهبود برآورد مقدار محتوای الکترونی یونسفر در چند ایستگاه کشور - صفحه:119-131

  tick  ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در میان یابی سطح تراز آب های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت شبستر صوفیان - صفحه:133-145

  tick  ارزیابی و مقایسه داده های پلاریمتریک دوگانه سنجنده Sentinel1a و Terrasarx در بهینه سازی شاخص پراکندگی دامنه به منظور بهبود الگوریتم تداخل سنجی Psinsar - صفحه:53-64

  tick  ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 - صفحه:37-52

  tick  استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان - صفحه:195-208

  tick  اندازه گیری شدت جزایرحرارتی سطحی شهری با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی و شهری؛ مطالعه ی موردی: شهرهای رشت و لنگرود - صفحه:91-106

  tick  بررسی اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان - صفحه:181-193

  tick  بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی Ndvi و Evi به خشکسالی ها و ترسالی ها در مناطق خشک و نیمه خشک؛ مطالعه موردی: دشت سیستان ایران - صفحه:163-179

  tick  بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد - صفحه:147-161

  tick  تحلیل و پهنه‎بندی فضایی وضعیت استقرار نواحی روستایی مرزی با تاکید بر اصول پدافندغیرعامل؛ مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان - صفحه:225-239

  tick  توسعه یک روش هندسی جدید به منظور برآورد نرخ لغزش گسل های زاگرس با استفاده از بردارهای سرعت شبکه ژئودینامیک - صفحه:7-21

  tick  شناسایی خودرو در تصاویر Uav با استفاده از الگوریتم Sift با رویکرد خوشه بندی عوارض موضعی - صفحه:23-36

  tick  محاسبه ضریب رواناب حوضه آبریز با استفاده از رادار هواشناسی؛ مطالعه موردی : حوضه باغو - صفحه:209-224

  tick  مدل سازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:65-76

  tick  پیش بینی بارش ماهانه در منطقه ایران با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و فیلتر کالمن توسعه یافته - صفحه:77-90

  tick  پیش بینی روند توسعه شهری به سمت مناطق مخاطره آمیز با استفاده از تصاویر چندزمانه؛ مطالعه موردی: شهر مریوان - صفحه:107-117
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved