>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:109


  tick  آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران - صفحه:37-55

  tick  ارائه مدلی برای پیش بینی بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و الگوریتم شبکه عصبی - صفحه:7-24

  tick  ارزیابی تاثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان - صفحه:147-166

  tick  ارزیابی تطبیقی تکنیک های پردازش پیکسل پایه و شیءگرا در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای Aster برای استخراج نقشه های اراضی کشاورزی و باغی در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه - صفحه:167-183

  tick  استفاده از اطلاعات مکانی مردم گستر در به روزرسانی اطلاعات خشکسالی منابع آبی - صفحه:123-135

  tick  برآورد سطح پوشش برف از طریق تکنیک های شیءگرا با استفاده از تصاویر سنجنده های Oli و Tirs مطالعه موردی: کوهستان سهند - صفحه:77-91

  tick  بررسی تاثیر توپوگرافی بر دفاع سرزمینی مطالعه موردی: محور استراتژیک قصرشیرین-کرمانشاه - صفحه:239-257

  tick  بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا - صفحه:55-75

  tick  تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور - صفحه:199-209

  tick  عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان) - صفحه:25-35

  tick  مقایسه روش های Arima و شبکه عصبی در مدل سازی و پایش وضعیت خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی سنجش از دوری مطالعه موردی: شهر اراک - صفحه:185-197

  tick  مکانیابی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی به کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره - صفحه:93-105

  tick  واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران - صفحه:211-222

  tick  پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه - صفحه:137-146

  tick  پایش چندزمانه رفتار پویایی میدان ماسه ای غرب کویر دامغان (2016-1972) - صفحه:223-237

  tick  پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش Ahp-Fuzzy در محیط Gis مطالعه موردی: شهر قلعه گنج - صفحه:107-121
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved