>
Fa   |   Ar   |   En
   اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1397 - دوره:27 - شماره:105


  tick  ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص Tci و تکنیکGis - صفحه:159-170

  tick  ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه - صفحه:183-197

  tick  ارزیابی کارایی مدل Sdsm در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه - صفحه:49-62

  tick  بازنگری در تعیین دمای پایه آسایش حرارتی مناطق اقلیمی متفاوت ایران به منظور محاسبه شاخص درجه -روز مورد نیاز سرمایشی و گرمایشی - صفحه:127-143

  tick  بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران - صفحه:85-96

  tick  بررسی شوری آب و خاک و ارتباط آن با پستی و بلندی های سطح زمین با استفاده از مدل فازی در محیط Gis مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاخ دارنگون در غرب شیراز - صفحه:145-157

  tick  بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار - صفحه:23-34

  tick  بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف - صفحه:199-217

  tick  بهینه سازی جایابی شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی سراسری و مدل سنجش احتمالی - صفحه:5-21

  tick  تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ - صفحه:115-126

  tick  تخمین پتانسیل سقف های ساختمانی جهت استفاده ی سیستم های فتوولتائیک در مناطق شهری و توسعه ی آن در سیستم های اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز - صفحه:97-114

  tick  شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده شهری در راستای کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله مطالعه موردی: منطقه 5 اصفهان - صفحه:171-182

  tick  قابلیت سنجی اقلیمی به منظوراحداث نیروگاه های برق خورشیدی در استان فارس به روش Fuzzy Overlay و Ahp با استفاده از Gis - صفحه:63-73

  tick  مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور - صفحه:75-84

  tick  مکان یابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان - صفحه:219-232

  tick  پایش، بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی/پوشش زمین با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف - صفحه:35-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved