>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر تجارت زعفران ایران  
   
نویسنده کوچک زاده سمیه ,کرباسی علیرضا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1394 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:217 -227
چکیده    با توجه به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور و نیز تاکیدی که برنامهریزان اقتصادی کشور به گسترش صادرات غیرنفتی دارند و همچنین جهت رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، لزوم توجه بیشتر به اقتصاد تک‌محصولی ضروری میباشد. از میان محصولات صادراتی برخوردار از مزیت نسبی زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل‌توجه برای کشور یک محصول مهم در اقتصاد تلقی میشود. اهمیت زعفران به‌عنوان یک محصول صادراتی باارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، روز به روز آشکارتر میگردد. برای حفظ مقام ایران) به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران (در بازارهای جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول باارزش، شناخت مسایل و مشکلات صادرات و عوامل موثر بر آن، میتواند گام مهمی در این راستا باشد. ازاین‌رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر تجارت زعفران ایران طی دوره زمانی 92-1380 میباشد، بدین منظور از مدل جاذبه و روش اقتصادسنجی پانل استفاده شد و نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 55/1، 015/0 و 54/0 تاثیر مثبت و معنیداری بر تجارت زعفران ایران دارد.
کلیدواژه روش پانل ,زعفران ,صادرات غیرنفتی ,مدل جاذبه
آدرس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, عضو هیات علمی گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved