>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی  
   
نویسنده نصیری محلاتی مهدی ,کوچکی علیرضا ,امین غفوری افسانه ,محلوجی راد منصوره
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1394 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:161 -177
چکیده    بررسی مسایل زراعی جهت بهبود کیفیت و افزایش عملکرد محصول زعفران بسیار مهم است. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، اندازه و تراکم بنه زعفران می‌باشد که می تواند بر نحوه تخصیص مواد در گیاه موثر بوده و از طریق تحت تاثیر قراردادن رشد رویشی بر تولید تاثیرگذار باشد. بنابراین به‌منظور تعیین اثر متقابل تراکم و اندازه بنه جهت به دست آوردن مناسب‌ترین وزن بنه به تفکیک تراکم به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل موثر بر رشد زعفران آزمایشی در قالب طرح مرکب مرکزی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 91-90 و 91-92 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی با توجه به سطوح بالا و پایین اندازه بنه شامل سطوح وزن بنه های کوچک (4 > گرم) تا متوسط (4-8 گرم) و تراکم کم (50 بنه در مترمربع) تا پرتراکم (250 بنه در مترمربع) طراحی شد. نقطه مرکزی در هر تیمار پنج بار تکرار شد و درمجموع 13 ترکیب تیماری به دست آمد. عملکرد اقتصادی (وزن خشک کلاله)، قطر بنه، تعداد بنه دختری، تعداد بنه اصلی، تعداد گل و وزن‌تر گل به‌عنوان متغیرهای وابسته مورداندازه‌گیری قرار گرفتند و با استفاده از مدل رگرسیونی چندجمله ای، سطوح پاسخ این متغیرها تحت تاثیر فاکتورهای آزمایش محاسبه شد. درمجموع نتایج نشان داد که افزایش اندازه بنه و تراکم اثر مثبتی برافزایش عملکرد اقتصادی، قطر بنه، تعداد بنه دختری، تعداد بنه اصلی، تعداد گل و وزن‌تر گل داشت. بر اساس یافته های این پژوهش کاشت بنه هایی با وزن متوسط در تراکم بالا مناسب‌تر بود و بر این اساس مقدار بهینه اندازه بنه و تراکم زعفران به ترتیب با 7 گرم و 250 بنه در مترمربع برآورد شد.
کلیدواژه بهینه‌سازی ,عملکرد اقتصادی ,قطر بنه و وزن‌تر گل
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دکتری اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved