>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش  
   
نویسنده رضائی صوفی مرتضی ,شعبانی عباس
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:46 -51
چکیده    امروزه رسانه ها به عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب می شوند و مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات می­باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه­های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بود. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می­باشد که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت و به منظور اندازه­گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در بخش کوچکی از جامعه آماری (18 نفر) 90/0 محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، هیئت­های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه­های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت که از مجموع 80  نفر نمونه پژوهش 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که در بخش آمار استنباطی از آزمون­های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که در کشور ما نقش رسانه­های جمعی در تامین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه­های میانی قرار دارد، که لزوم تجدید نظر در شیوه­های بازاریابی و تامین منابع مالی توسط رسانه­های گروهی و اصلاحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری به نظر می­رسد.
کلیدواژه رسانه ها ,ورزش ,منابع مالی ,بازاریابی ,صنعت ورزش
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی shabani1362@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved