>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده مخلصی سعید ,سجادی نصراله ,علی دوست قهفرخی ابراهیم
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:35 -45
چکیده    هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و داده­های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردیدند که روایی آن توسط 13 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 84/0 برای آن بدست آمد. پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با متخصصین حوزه فوتبال و رسانه، 20 تاثیر مثبت و 12 تاثیر منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری در حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند و پس از جمع آوری داده­ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن 131 نفر بود، تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد بیشترین تاثیر مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی تاثیر رسانه در تبلیغ و ترویج فوتبال، و بیشترین تاثیر مثبت وب سایت­های خبری، تاثیر رسانه در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در حوزه فوتبال ملی می­باشد. همچنین تاثیر رسانه در پرداختن بیش از حد به حاشیه ها، به عنوان بیشترین تاثیر منفی هر دو رسانه در حوزه فوتبال ملی شناسایی شد.
کلیدواژه رسانه ,مطبوعات ,وب سایت های خبری ,فوتبال ملی
آدرس دانشگاه تهران, , ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved