>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر به کارگیری شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه‌های مهارت‌های ارتباطی (مطالعه موردی در دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور استان گیلان)  
   
نویسنده بخشعلی‌پور وحید ,خداپرست سرشکه سیاوش ,رضایی صوفی مرتضی
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:73 -80
چکیده    استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند، منجر به توسعه مهارت‌های مورد نیاز در دانشجویان شود و تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه‌های مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان گیلان انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی مقطعی بود. 151نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان جامعه آماری مورد نظر را تشکیل دادند. گردآوری اطلاعات به روش پرسشنامه‌ای و ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق از اعتبار و روایی مناسب برای اجرای پژوهش برخودار می‌باشند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه، روش همبستگی پیرسون، تی مستقل، در نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 23 استفاده شد. سطح معناداری آزمون‌ها نیز p<0/05 در نظر گرفته شده است.نتایج داده های آماری نشان داد که، میزان دسترسی و استفاده از فناوریاطلاعات و ارتباطات در پسران بالاتر از دختران، اما میزان مهارت هایارتباطی در دختران بالاتر از پسران میب اشد. بنابراین، پیشنهاد میگردددانشگاه های کشور به طور عام و دانشکده های تربیت بدنی به طورخاص به امر سواد اطلاعاتی و مهارت های ارتباطی دانشجویان توجهخاصی داشته باشند.
کلیدواژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازخوردی، شنودی، کلامی، تربیت بدنی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved