>
Fa   |   Ar   |   En
   یادگیری زبان انگلیسی با فناوری اطلاعات و شیوه سنتی در دانش آموزان رشته تربیت‌بدنی  
   
نویسنده بابائی منقاری محمد مهدی ,میرکمالی محمد ,لطفی علی
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:63 -68
چکیده    هدف این پژوهش مقایسه بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات و آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تربیت ‌بدنی است. روش تحقیق از نوع علیمقایسه ای و جامعه آماری را دانش آموزان متوسطه رشته تربیت‌ بدنی شهرستان آمل با حجم 876 شامل می‌شوند. از جامعه آماری تعداد 40 نفر از دانش آموزان به‌عنوان گروه آزمایش و گروه گواه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوی توانایی زبانی قرار داشتند؛ زیرا تفاوت بین میانگین های هر دو گروه، به لحاظ آماری معنا دار نبود. در پایان نیز از هر دو گروه پس آزمونی به‌منظور سنجش میزان یادگیری به عمل آمد. برای اندازه گیری یادگیری انگلیسی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. داده ها با استفاده از روش t دوگروهی مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.  یافته‌ها، مقدار t دوگروهی نشان داد که بین آموزش به کمک فناوری اطلاعات با آموزش به شیوه سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تفاوت وجود دارد. در نتیجه تدریس زبان انگلیسی با استفاده از فناوری اطلاعات در انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به روش سنتی موثر بود.
کلیدواژه فناوری اطلاعات، آموزش سنتی، یادگیری زبان انگلیسی، دانش آموزان رشته تربیت‌بدنی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved