>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ecrm) در چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی  
   
نویسنده مودی داود ,خوشبخی جعفر ,قاسمی روشناوند جواد
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:53 -62
چکیده    هدف از این تحقیق بررسی نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری با چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی است. روش این تحقیق توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش 120 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی را شامل می‌شود که پرسشنامه این پژوهش را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروفاسمیرنف، آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس در سطح 0/05 تحلیل شدند. یافته‏ ها نشان داد بین مدیریت ارتباط الکترونیک با ابعاد پاسخگویی، شایستگی، انعطاف‌ پذیری و سرعت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر پیش‌بین (مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری) در مجموع توانست 45% از تغییرات واریانس متغیر ملاک (چابکی سازمانی) را تبیین کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود، ادارات ورزش و جوانان برای رسیدن به حداکثر چابکی و مزیت رقابتی پایدار از سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری استفاده بهینه کنند.
کلیدواژه چابکی سازمانی، ارتباط الکترونیکی، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، شایستگی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه شاهرود, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved