>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)  
   
نویسنده شهبازی رضا ,مصطفایی کیوی جواد ,دایی روح الله ,سجادی نصرالله
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:34 -42
چکیده    با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه‌ای) و با کمک نرم‌افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه‌سازی دانشجویان درباره ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا‌مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع‌رسانی رسانه در مورد مکان‌های مناسب و برنامه‌های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه‌ها و اقدامات لازم در رسانه‌ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.
کلیدواژه رسانه‌های جمعی، ورزش همگانی، رسانه‌های ورزشی، دانشجویان
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور کرج, ایران, دانشگاه قم, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved