>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مدل ساختاری اثر دانش محصول مصرف‌کننده بر پذیرش برند لباس‌های ورزشی بر اساس تحلیل چند گروهی در amos  
   
نویسنده مرادی هزاری رسول ,فردی انسیه ,درخشان اکبر
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:23 -33
چکیده    هدف پژوهش، بررسی معادلات ساختاری اثر دانش محصول مصرف کننده بر پذیرش توسعه برند لباس های ورزشی بر اساس تحلیل چند گروهی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری، ازنظر هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام‌ گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان برند ورزشی مجید در شهر تهران بود. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص بود با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 384 برآورد شد، لذا با توجه به‌احتمال ریزش نمونه ها 400 پرسشنامه در بین مصرف‌ کنندگان پخش که از این تعداد 380 پرسشنامه قابل‌قبول مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه کلیسر و مانتل (1994)، النا دلگادو (2005) و چانگ و همکاران (2001) استفاده‌ شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی بررسی و پس از اصلاحات، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه گردیده است. یافته ها نشان داد دانش مصرفی زنان و مردان بر پذیرش توسعه برند کالای ورزشی و سپس اعتماد به آن‌ها اثرگذار است. این در حالی بود که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد دانش محصول بر پذیرش توسعه برند در زنان نسبت به مردان اثرگذاری نسبتاً بهتری دارند.
کلیدواژه دانش محصول مصرف کننده، لباس ورزشی، پذیرش توسعه برند، اعتماد برند والد، تحلیل چند گروهی
آدرس دانشگاه سما واحد کرج, گروه تربیت‌بدنی, ایران, دانشگاه سما واحد کرج, گروه تربیت‌بدنی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved