>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان  
   
نویسنده شعبانی عباس
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:15 -22
چکیده    رسانه‌های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می‌رود و علی‌رغم امتیازها و قابلیت‌های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه‌های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی همبستگی است که به‌صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به‌صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از سه پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب‌های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان‌پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به دست نیامد. پیشنهاد می‌گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه‌های مجازی در میان این قشر، با آگاه‌سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.
کلیدواژه رسانه‌های مجازی، عملکرد ورزشکاران، آسیب‌های روانی، آسیب اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران
پست الکترونیکی shabani1362@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved