>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران  
   
نویسنده کریمی جواد ,زردشتیان شیرین ,حسینی مریم
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:43 -52
چکیده    هدف از انجام این تحقیق، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران را شامل می‌شود. با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی 175 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه محقق ساخته فناوری ارتباطات و ارتباطات، تفکر استراتژیک منوریان و همکاران (1391)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد ضریب استاندارد بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیاده‌سازی مدیریت دانش برابر با 0.52 و بین دو متغیر تفکر استراتژیک و پیاده‌ سازی مدیریت دانش برابر 0.37 است. پس می‌توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌ سازی مدیریت دانش تاثیر دارد.
کلیدواژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر استراتژیک، مدیریت دانش، اداره ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه رازی کرمانشاه, دانشکده علوم ورزشی, ایران, دانشگاه رازی کرمانشاه, دانشکده علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم ورزشی, ایران
پست الکترونیکی hossenimaryam11@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved