>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت‌فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران  
   
نویسنده بدری آذرین یعقوب ,پاشایی سجاد ,حافظی وحید ,فاتح حسن
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:15 -26
چکیده    در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می‌کند. باشگاه های‌های موفق همواره به دنبال به کارگیری روش ‌ها و ابزارهای نوین به‌عنوان مزیت های رقابتی و جهت نیل به توسعه و بهبود مستمر هستند. یکی از این ابزارها مدیریت ارتباط با مشتری است که با توسعه فن‌ آوری و ارتباطات، امروزه به‌عنوان مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک برشمرده می شود. هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت‌فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. جمع اوری داده ها از پرسش نامه ی ال مومانی و نور (2009)، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار smartpls و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنی داری بین مولفه‌های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات) با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی وجود دارد، همچنین تاثیر مثبت و معناداری نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت‌فروشی در تاثیر مولفه‌های خدمات (سهولت استفاده، قابلیت استفاده، لذت از خدمات)، بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، تایید شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت، موضوع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به‌عنوان راهبرد، نرم‌افزار و فرایند می بایست در صنعت ورزش ایران جایگاه ویژه ای داشته باشد. اگرچه در مسیر اجرای آن مشکلات زیر ساختاری وجود دارد ولی مدل های مفهومی پایه ای می تواند نقطه ی شروع خوبی برای آینده عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در باشگاه ها باشد.
کلیدواژه کیفیت خدمات الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، بلیت الکترونیکی، فوتبال، مدل ساختاری
آدرس دانشکاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved