>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی  
   
نویسنده نظری رسول ,رافعی فریبا
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:39 -48
چکیده    هدف از تحقیق حاضر ارتقای تعهدسازمانی در بین کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق عدالت سازمانی و رضایت شغلی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسانه‌های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند (150= n). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف (1993)، پرسشنامه رضایت شغلی براون (1993) درنهایت پرسشنامه‌ استاندارد آلن و میر (1991) با آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0،82/0و92/0) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند که عدالت سازمانی نقش موثری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشت. به‌طورکلی مدل نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان رسانه‌های ورزشی برازش قابل‌توجهی به دست آورد. ازاین‌رو می‌توان اذعان نمود عدم وجود عدالت سازمانی در هر ارگانی باعث بی تعهدی نسبت به سازمان و عدم رضایت شغلی در افراد می‌شود. مدیران قبل از هر تصمیمی باید از وجود عدالت سازمانی اطمینان داشته باشند تا از بروز مشکلات درون سازمان جلوگیری به عمل آید.
کلیدواژه عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کارکنان، رسانه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان), گروه مدیریت ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved