>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پذیرش هویت اجتماعی با استفاده از برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتارمصرفی مشتریان  
   
نویسنده مرادی هزاری رسول ,فردی انسیه
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:63 -76
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی میزان اثر هویت اجتماعی برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتار مصرفی مشتریان بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و به‌صورت توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق نیز مشتریان برندهای معتبر ورزشی خارجی (نایک، آدیداس و پوما) در سطح شهر تهران بود و نمونه آماری به‌صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پس از تائید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و همچنین پایایی درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.89) مورداستفاده قرار گرفت. در روش های آماری از تحلیل عاملی و تحلیل عاملی تاییدی، آزمون معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های برازش مطلوب و نشان‌دهنده‌ی تائید مدل می باشند. با توجه به نتایج می توان گفت که هویت اجتماعی برندهای معتبر ورزشی خارجی بر رفتار مصرفی مشتریان موثر بود. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که هویت اجتماعی برند پیش بینی کننده ی مناسبی برای متغیرهای رفتار مصرف کننده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که هویت اجتماعی برند از عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی مشتریان است و ادراک مشتری را در جهت استفاده از برند هدایت می کند. لذا برند با هویت قوی منشا شکل‌گیری روابط بلندمدت مشتری و شرکت می شود و بر رفتار مصرفی مشتریان خود تاثیر می گذارد.
کلیدواژه هویت اجتماعی برند، رفتار مصرف کننده، برند ورزشی
آدرس دانشگاه سما واحد کرج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved