>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتباریابی و روایی سنجی ابزار سنجش پرسشنامه تبلیغات دهان‌به‌دهان در ورزش  
   
نویسنده کردلو حسین ,الهی علیرضا
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:77 -88
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته‌اند، تشکیل دادند. ملاک حجم نمونه لازم برای گردآوری داده‌ها با توجه به تعداد سوالات (21سوال) در تحلیل عاملی به این منظور 194 نفر مشتریان مراجعه کننده به باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام به صورت تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه تبلیغات دهان به دهان را تکمیل کردند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007) که مشتمل بر مولفه‌های قدرت رابطه، دانش فرستنده، تخصص گیرنده، ریسک ادراک شده گیرنده، گروه مرجع و پیگیری اطلاعات می‌باشد، استفاده شد. با استفاده از روش سه مرحله‌ای پرسش‌نامه ترجمه و سپس برای انجام روایی صوری محتوایی در اختیار 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب آلفای‌کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد پایایی مولفه‌های پرسش‌نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و t-value، تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل‌ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای سازه خود باشند. . در خصوص روابط عامل ها با تبلیغاتدهان به دهان نتایج نشان داد، تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبیبرای مفهوم تبلیغات دهان به دهان باشند. درنتیجه روایی درونی و بیرونیمدل تبلیغات دهان به دهان مورد تایید قرار گرفت. با توجه به تایید ابزارمذکور در این مطالعه، پژوهشگران آتی می توانند از ابزار حاضر جهت تعیین میزان تبلیغات دهان به دهان در ورزش استفاده کنند.
کلیدواژه استانداردسازی ابزار، خدمات ورزشی، تبلیغات دهان به دهان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved